Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Баланс (форма № 1-дс)

 

Наведена логіка заповнення балансу в платформі ФІТ-Бюджет, якщо у вас є зауваженя або пропозиції пишіть на [email protected]

 

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000    
первісна вартість 1001 Дт10ХХ (Кроме Дт 1010)+Дт11ХХ Дт10ХХ (Ктоме Дт 1010)+Дт11ХХ
знос 1002 Кт1411+Кт1412 Кт1411+Кт1412
Інвестиційна нерухомість 1010    
первісна вартість 1011 Дт1010 Дт1010
знос 1012 Кт1414 Кт1414
Нематеріальні активи: 1020    
первісна вартість 1021 Дт12ХХ Дт12ХХ
накопичена амортизація 1022 Кт1413 Кт1413
Незавершені капітальні інвестиції 1030 Дт13ХХ Дт13ХХ
Довгострокові біологічні активи 1040    
первісна вартість 1041 Дт1711+Дт1712 Дт1711+Дт1712
накопичена амортизація 1042 Кт1415 Кт1415
Запаси 1050 Дт15ХХ+Дт18ХХ Дт15ХХ+Дт18ХХ
Виробництво 1060 Дт16ХХ Дт16ХХ
Поточні біологічні активи 1090 Дт1713+Дт1714 Дт1713+Дт1714
Усього за розділом І 1095    
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 Дт201Х Дт201Х
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 Дт2512 Дт2512
акції та інші форми участі в капіталі 1112 Дт2511+Дт2513+Дт2514 Дт2511+Дт2513+Дт2514
       
Поточна дебіторська заборгованість      
за розрахунками з бюджетом 1120 Дт2110+Дт631Х* Дт2110+Дт631Х*
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 Дт2111+Дт6211+Дт6212* Дт2111+Дт6211+Дт6212*
за наданими кредитами 1130 Дт2112* Дт2112*
за виданими авансами 1135 Дт2113* Дт2113*
за розрахунками із соціального страхування 1140 Дт2114* Дт2114*
за внутрішніми розрахунками 1145 Дт2711* Дт2711*
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 Дт2115+Дт2116+Дт2117+Дт2118+Дт6414Х* Дт2115+Дт2116+Дт2117+Дт2118+Дт6414Х*
Поточні фінансові інвестиції 1155 Дт2611+Дт2612 Дт2611+Дт2612
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 - -
касі 1161 Дт2211+Дт2213 Дт2211+Дт2213
казначействі 1162 Дт2313+Дт2314+Дт2315 Дт2313+Дт2314+Дт2315
установах банків 1163 Дт2311+Дт2312 Дт2311+Дт2312
дорозі 1164 Дт2215 Дт2215
іноземній валюті 1165 Дт2212+Дт2214+Дт2216 Дт2212+Дт2214+Дт2216
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 Дт2515+Дт2613 Дт2515+Дт2613
Усього за розділом ІІ 1195    
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 Дт2911 Дт2911
БАЛАНС 1300    
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 Кр5111 Кр5111
Капітал у дооцінках 1410 Кр531Х Кр531Х
Фінансовий результат 1420 Сальдо 5511+5512 (якщо в дебеті то ставимо з мінусом) Сальдо 5511+5512 (якщо в дебеті то ставимо з мінусом)
Капітал у підприємствах 1430 Кр521Х Кр521Х
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 Кр5411 Кр5411
Усього за розділом І 1495 - -
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 Кт6014 Кт6014
за кредитами 1510 Кт6011+Кт6012+Кт6013 Кт6011+Кт6012+Кт6013
інші довгострокові зобов’язання 1520 Кт6015+Кт6016 Кт6015+Кт6016
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 Кр611Х Кр611Х
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 Кт6311+Кт6312 +Кт2110** Кт6311+Кт6312 +Кт2110**
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 Кт6211+Кт2111+КТ6212** Кт6211+Кт2111+КТ6212**
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 Кт6214** Кт6214**
за розрахунками з оплати праці 1560 Кт651Х** Кт651Х**
за розрахунками із соціального страхування 1565 Кт6313** Кт6313**
за внутрішніми розрахунками 1570 Кт6611** Кт6611**
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 Кт64ХХ+Кт2115+Кт2116+Кт2117+Кт2118 Кт64ХХ+Кт2115+Кт2116+Кт2117+Кт2118
за цінними паперами 1576 Кт6411 Кт6411
Усього за розділом ІІ 1595    
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 Кт67ХХ Кт67ХХ
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 Кт6911 Кт6911
БАЛАНС 1800  

_____________

Так як ці рахунки активно пасивні то залишок у них може бути як у дебеті так і в кредиті а може бути і там і там одночасно, але в ці осередки повинен потрапити тільки залишок у ДЕБЕТІ

** Так як ці рахунки активно пасивні то залишок у них може бути як у дебеті так і в кредиті а може бути і там і там одночасно, але в ці осередки повинен потрапити тільки залишок в кредиті